„Jedyne piękno, które mam to zdrowie”

Zdobądź atrakcyjny zawód i dyplom uznawany w całej UE w systemie e-learning.
Przygotowaliśmy dla Ciebie materiały szkoleniowe poparte doświadczeniem wykładowców z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Każdy student może konsultować się z nauczycielem za pomocą komputera lub w czasie spotkania konsultacyjnego, które odbywa się po każdym semestrze.

Aktualności

Terminy przyjęć: cały rok

Zgłoszenia do Studium przyjmowane są cały rok. Studentów „distanse learning” nie obowiązują egzaminy wstępne. W systemie tym, nie są przyznawane stypendia naukowe, nie obowiązuje opłata egzaminacyjna i wpisowe, a opłaty za naukę dokonuje się semestralnie na początku każdego semestru w wysokości 740 zł. Opłaty za każdy rozpoczynający się semestr należy przesłać na adres Studium lub na konto przed jego rozpoczęciem.

W trakcie roku akademickiego student konsultuje się z nauczycielem w wyznaczonych terminach, dwukrotnie w roku składa prace zaliczeniowe. Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny lub państwowy w zawodach naturoterapeuta, radiesteta lub bioenergoterapeuta.
Przyjęcie do studium następuje po złożeniu ankiety, w której proszę podać motywację podjęcia nauki w Studium, dokładny adres do korespondencji, email, numer telefonu oraz trzy fotografie, odpis świadectwa szkoły średniej.

Po złożeniu ankiety i dokonaniu wpłaty student otrzymuje drogą listowną indeks, komplet materiałów, na które składają się: skrypty przedmiotowe obowiązujące w semestrze, tematy prac kontrolnych i zaliczeniowych, wskazania i kierunki własnej praktyki, terminy składania prac i spotkań konsultacyjnych oraz warunki zaliczeń, informacje o nauczycielu-konsultancie, który będzie odpowiedzialny za przebieg procesu nauczania. Z nauczycielem-konsultantem student będzie mógł się kontaktować telefonicznie w wyznaczonych terminach lub listownie.

Studiowanie systemem „distance learning” jest szczególnie atrakcyjne dla ludzi aktywnych zawodowo, z miast oddalonych od ośrodków akademickich, źle znoszących męczące podróże, dla których kształcenie w tradycyjnym systemie zaocznym jest po prostu niemożliwe.